Functie van griffier.

Gerechtsgriffier- Greffier de Justice- Rechtspfleger- Clerk of Justice- Funzionari Giudiziari- Cancelliere- Secretarios judiciales- Officiais de Justiça… in andere talen maar zowel het statuut als de taken kunnen onderling wezenlijk verschillen.

In België en inzonderheid in het Gerechtelijk Wetboek staat de functie van griffier beschreven, zijn plaats in de rechterlijke orde (“gerechtspersoneel”) en de hem toebedeelde taken (cfr. art. 168 Ger.W.). De functie van griffier is vandaag echter onderhevig aan vele veranderingen en evolueert naar een ondergeschikte medewerker van de rechter of magistraat-korpschef. Men weigert vandaag, met uitzondering van de Raad van State, nog het woord “orgaan van de rechterlijke macht” in de mond te houden. Daarom is op heden voor C.e.n.e.g.e.r. heel moeilijk de bezoeker van deze site accurate en juiste informatie te geven omtrent het statuut en plaats van de (onafhankelijke) griffier binnen Justitie en de rechterlijke orde.
C.e.n.e.g.e.r. verzet zich sedert de wet van 25.4.2007 luidop tegen de gecreëerde verwarringen en onduidelijkheden en de afbraak van het ambt.

C.E.N.E.G.E.R. probeert in haar Memorandum van 23 juni 2011, opgemaakt ter gelegenheid van de functiebeschrijvingen, de actuele functie van griffier te beschrijven alsook de problemen daaromtrent.

Klik hiernaast op de link voor de integrale tekst : CENEGER.Memorandum.NL.23.06.2011

Bovendien bevat de website van wijlen onze collega en ere-hoofdgriffier Paul VRANCKEN veel nuttige en geschiedkundige informatie omtrent de functie van griffier:
www.pro-justitia.be

De Commissie voor de Modernisering van Justitie (C.M.R.O.) heeft m.b.t. de functiebeschrijvingen van griffier, griffier-hoofd van dienst en hoofdgriffier haar eindrapport van 2011 en het addendum van 2012 op haar website gepubliceerd (zie pagina “links”).
De rapporten van de functiebeschrijvingen door het Validatiecomité, opgestart in oktober 2012, en het Arrest van de Raad van State van 16.02.2012 zijn de aanleiding geweest voor de opmaak van de “NOTA” van C.E.N.E.G.E.R. van 19.11.2012. NOTA.CENEGER.NL..19.11.2012

Het ambt van griffier werden met de Wet van 25.04.2007 hevig aangetast en uitgehold. Vele fundamentele vragen kunnen vandaag omtrent het ambt worden gesteld mede door de vele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden. De huidige structuur van de rechterlijke organisatie klopt o.i. niet meer en wordt openlijk in vraag gesteld.
Zowel het MEMORANDUM van 23.06.11 als de NOTA van 19.11.2012 van C.E.N.E.G.E.R. maken veel duidelijk en de beroepsorganisatie wacht vandaag nog steeds op een gedegen antwoord of reactie. Via deze site én haar nieuwsbrief “DE GRIFFIER-ACTUEEL” zult u blijvend op de hoogte worden gehouden. De nieuwsbrief vervangt het vroegere tijdschrift De Schakel.